Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud og ordrebekræftelse er bindende med de modifikationer der måtte følge af tekniske ændringer som FLT Alarmer ApS finder hensigtsmæssige for at opnå det forudsete resultat. Ethvert tilbud afgivet af FLT Alarmer ApS kan tilbagekaldes af FLT Alarmer ApS indtil der ligger en skriftlig ordre fra kunden.

Pris og betaling

Prisen opgives altid uden moms, fragtomkostninger eller andre afgifter/gebyrer.
FLT Alarmer ApS`s faktura skal betales i henhold til den forfaldstid der er anført på faktura. Indbetales der efter forfaldstid forrentes tilgodehavendet i henhold til rentelovens bestemmelser.

Levering

Levering og risikoovergang sker ved varens overgivelse til køberen hos FLT Alarmer ApS. Skal varen forsendes betaler køberen for omkostningerne herved, og levering anses for sket ved varens overlevering til fragtfører. FLT Alarmer ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader påført det købte under transport.
Leverancer under kr. 300 pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 65.

Garanti/afhjælpningsret

FLT Alarmer ApS er forpligtet/berettiget til i 12 måneder fra levering at reparere eller ombytte det leverede. Køber er pligtig at tilbagesende det købte til FLT Alarmer ApS, hvorefter FLT Alarmer ApS vederlagsfrit ombytter/reparerer de(n) defekte komponent(er), samt tilbagesender det leverede.
Garantien dækker ikke leverancer der er forsøgt repareret eller ombygget af andre end FLT Alarmer ApS, batterier og lignende forbrugsdele. Transporttid dækkes ikke af garanti, dog bortset fra vederlagsfri tilbagesendelse til købers adresse.

Force Majeure

FLT Alarmer ApS bærer ikke ansvar for nogen mangler eller forsinkelser som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, indgreb fra offentlige myndigheder, strejke, lockout, import/ og eller eksportforbud, manglende eller mangelfulde varer fra underentreprenører, mangel på brændsel, arbejdskraft eller andet forhold som ligger udenfor FLT Alarmer ApS`s kontrol.

Produktansvar

FLT Alarmer ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ansvarsbegrænsning

FLT Alarmer ApS kan kun gøres ansvarlig for direkte tab og kan på intet tidspunkt blive erstatningsansvarlig ud over maksimumsdækningen på FLT Alarmer ApS`s ansvarsforsikring, dog maks op til kr. 10 mill.

Tvister

Enhver tvist imellem parterne skal afgøres efter dansk ret, og med Retten i Nyborg som værneting.

Den rigtige løsning – hver gang!

13-08-2007